marți, 13 martie 2012

Calculul si evidenta contabila a concediilor medicale
1. Verificarea dreptului de a beneficia de CM

Conditii cumulative:

  a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de OG 158/2005;
   b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
   c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Stagiul de cotizare:

- daca are cel putin o luna lucrata in ultimele 12 luni anterioare celei pentru care se acorda CM

Baza legala: art. 7 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

- fara stagiu de cotizare pentru urmatoarele boli:
- urgente medico-chirurgicale
- TBC
- boli infecto-contagioase din grupa A
- cancer
- SIDA

Baza legala: art. 9 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


2. Calculul stagiului de cotizare pentru FNUASS

- insumarea perioadelor pentru care s-a s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat
- perioade asimilate (numai in situatia in care nu a realizat in aceasta perioada venituri pentru care datoreaza contributia pentru FNUASS):
- perioade in care a beneficiat de CM
- a beneficiat de pensie de invaliditate
- a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar cu conditia absolvirii acestora.
- a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani,

Baza legala: art. 8 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Veniturile care se iau in considerare sunt:
- veniturile pe baza carora s-a calculat FNUASS pentru persoanele care nu au perioade asimilate
- veniturile din CM pentru persoanele care au ca perioada asimilata CM
- salariul minim brut pe tara pentru cei care au beneiciat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi la universitati
- indemnizatia pentru ingrijirea copilului pentru cei care au beneficiat de aceasta
  

Modul de calcul :

Mzbi = Svenit / Nr zile
Unde

Mzbi = media zilnica a veniturilor
Svenit = suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni, tinand seama de prevederile art 8 (salarii + CM /venituri asmilitate daca nu a avut in acelasi timp salarii)
Nr zile = nr de zile pentru care a cotizat tinand seama de prevederile art 8 + Nr zile de stagii asimilate daca in acea perioada nu a realizat venituri pentru care datoreazza FNUASS

Svenit nu poate fi mai mare decat 12 salarii minime brute pe economie
  
In situatia in care se utilizeaza numai perioade asimilate:

Svenit = suma indemnizatiilor de CM pentru persoanele care au ca perioada asimilata CM

Svenit = salariul minim brut pe tara pentru cei care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi la universitati

Svenit = - indemnizatia pentru ingrijirea copilului pentru cei care au beneficiat de aceasta


Baza legala: art.10  din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


  
3. Calcul CM brut

CM = Mzbi x %CM x Nz
Unde
CM = indemnizatia de CM
Mzbi = media zilnica calculata la pct 2
%CM = % cuantum lunar al CM corespunzator codului de boala (pentru boala obisnuita este 75%; pentru maternitate este 85%; pentru cancer, SIDA, TBC, urgente medico-chirurugicale sau boala infecto-contagioasa de grupa A este 100%)

Nz = nr de zile lucratoare din CM acordat

Baza legala: art.10  din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


4. Sursa de unde se suporta CM

Pentru primele 5 zile lucratoare CM se suporta de angajator

Pentru urmatoarele zile lucratoare CM se suporta din FNUASS


Baza legala: art.12  din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Pentru accidente de munca CM se suporta de angajator sau din fondul de risc si accidente.

Baza legala: art.6  din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Pentru CM de maternitate se suporta integral din FNUASS.

Baza legala: art.25  din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

5. Durata de acordare a CM

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.

Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale

Durata CM de maternitate este 126 de zile calendaristice (63 sarcina si 63 zile lauzie cu compensare intre ele cu conditia ca cel de lauzie sa fie minim 42 de zile).

Cazuri speciale:
- 1 an in intervalul ultimilor 2 ani pentru TBC si unele boli cardiovasculare
- un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
- un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
- 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale

Baza legala: art.12 si art 23 si art 24  din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

  
6. Alte tipuri de CM

Concediul si indemnizatia de risc maternal

Se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

Se suporta integral din FNUASS

Se acorda fara conditia de stagiu de cotizare

Cuantumul este 75%.

Mzbi se calculeaza ca la pct 2

Baza legala: art.31  din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


 Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Se acorda pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani,
pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap,.

Se suporta integral din FNUASS.

Se acorda optional unui parinte care indeplineste conditiile de stagiu.

Durata de acordare a indemnizatiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Cuantumul este 85%.

Mzbi se calculeaza ca la pct 2

Baza legala: art.26-30 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

Modalitati de acordare:

Indemnizatie pentru reducerea timpului de munca

Se acorda pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala pentru salariatii care din motive de sanatate nu-si mai pot desfasura activitatea full time.

Se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.

CM = Sal Brut – Mzbi x 75% x Nr zile
cu conditia ca CM < 25% din Mzbi x Nr zile

Se suporta integral din FNUASS.

Baza legala: art.18 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Concediu si indemnizatie pentru carantina

Se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica

Mzbi se calculeaza ca la pct 2.

Cuantumul este 75%.

Se suporta integral din FNUASS.

Baza legala: art.20 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


Tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.

Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere.

In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul curant.

Se suporta integral din FNUASS.7. Calcul impozite si taxe aferente CM

Nu se datoreaza urmatoarele impozite:

Pentru contributiile suportate din FNUASS

1. Nu se datoreaza contributia la fondul de sanatate (cea individuala si a angajatorului)

2. Nu se datoreaza FNUASS .

Baza legala: art.29616 din Codul Fiscal lit b)

3. Nu se datoreaza contributia la somaj (individuala si a angajatorului)

Baza legala: art.29616 din Codul Fiscal lit c)

4. Nu se datoreaza contributia pt fondul de garantare creante salariale.

Baza legala: art.29616 din Codul Fiscal lit f)

Pentru contributiile suportate de angajator

1. Nu se datoreaza contributia individuala la fondul de sanatate.

Baza legala: art.29616 din Codul Fiscal lit b)

2. Nu se datoreaza CAS pentru partea care depaseste baza de calcul a CAS pentru CM.

Exemplu pentru 10 zile CM si 21 zile lucratoare in luna:
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.
Baza legala: art 17 din Legea 294/2011.
Baza de calcul a CAS: 35% x 2117 x nr zile CM / nr zile lucratoare
 = 35% x 2117 x 10/21 = 353 lei
Veniturile din ultimele 6 luni au fost de 26000 lei; Nr zile de cotizare a fost 130 zile
Mzbi = 26000/130 = 200
Cuantum CM = 75%
CM = Mzbi x %CM x nr zileCM = 200x75%x10 = 1500

Se datoreaza CAS doar pentru 353 lei iar pentru (1500-353) nu se datoreaza.


Impozite datorate pentru CM de boala obisnuita

Se calculeaza veniturile pe perioada de contributie si se compara cu cele 12 salarii minime brute . In situatia in care veniturile sunt mai mari se iau 12 salarii minime brute pentru fiecare luna de calcul in care are loc depasirea.

1. CAS – contributie individuala si a angajatorului

CAS  =  35% x 2117 x nr zile CM / nr zile lucratoare (pentru conditii normale de lucru si pentru anul 2012)

2. Contributie somaj – individuala si a angajatorului

Somaj individual /angajator =  CM suportat de angajator x 0.5%

3. Contributie individuala sanatate

FAS individual = 0

4. Contributia angajatorului la fd de sanatate

FAS angajator = CM suportat de angajator x 5.2%

5. Contributia FNUASS

FNUASS = CM suportat de angajator x 0.85%

6. Fd risc si accidente

Fd risc = Sal minim gar in plata x Cota de risc cf CAEN x nr zile CM/nr zile lucrat
Baza legala: art.2965 (5)  din Codul Fiscal

7. Fd garantare creante salariale

Fd garantare = CM suportat de angajator x 0.25%

8. Impozitul pe venit

Se calculeaza impozit pe veniturile din salarii conform art 55 din Codul Fiscal cu exceptia urmatoarelor:
Concediu de risc maternal
Concediu de maternitate
Concediu pentru cresterea copilului
Concediu pentru ingrijirea copilului bolnav
Aceste venituri sunt neimpozabile conform art 42 din Codul Fiscal.

Impozite datorate pentru CM de maternitate

Se calculeaza veniturile pe perioada de contributie si se compara cu cele 12 salarii minime brute . In situatia in care veniturile sunt mai mari se iau 12 salarii minime brute pentru fiecare luna de calcul in care are loc depasirea.

1. CAS – contributie individuala si a angajatorului

CAS  =  35% x 2117 x nr zile CM / nr zile lucratoare (pentru conditii normale de lucru si pentru anul 2012) defalcata in contributie angajat si angajator.

2. Contributie somaj – individuala si a angajatorului

Somaj individual /angajator =  0

3. Contributie individuala sanatate

FAS individual = 0

4. Contributia angajatorului la fd de sanatate

FAS angajator = 0

5. Contributia FNUASS

FNUASS = 0

6. Fd risc si accidente

Fd risc = Sal minim gar in plata x Cota de risc cf CAEN x nr zile CM/nr zile lucrat

Baza legala: art.2965 (5)  din Codul Fiscal

7. Fd garantare creante salariale

Fd garantare = 0

8. Impozitul pe venit

Este venit neimpozabil


8. Inregistrari contabile

Inregistrare CM

6458 = 423  pentru CM suportat de angajator

43132 = 423 pentru CM suportat din FNUASS

Retineri pe stat

423 = %
          4312   CAS individual
          4372    somaj individual
            444    impozit pe venit


645 = %
          4311    CAS angajator
          4311    Fd risc
          4371    Somaj angajator
          4371    Fd garantare creante
          43132  FNUASS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu